Năng lượng & khai khoáng
  • Khoáng sản
  • Than & Nhiên liệu rắn
Hàng hải
  • Giám định mớn nước
Phòng LAB
  • Máy móc thiết bị phòng LAB
Giám định

Được công nhận theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17020:2012.

Tổ chức giám định đầu tiên tại Việt Nam từ năm 1957 cùng với mạng lưới chi nhánh trên toàn quốc.

Dịch vụ giám định hàng đầu kiểm soát số lượng, chất lượng, an toàn và tình trạng của sản phẩm và hàng hóa.

Thử nghiệm

Được công nhận theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 mã số VILAS 196.

Hệ thống phòng thí nghiệm trên toàn quốc được chỉ định thử nghiệm phục vụ QLNN ở nhiều lĩnh vực hàng hóa.

Chứng nhận

Được công nhận theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17021-1:2015 và ISO/IEC 17065:2012.

Dịch vụ chứng nhận hợp chuẩnhợp quy đối với hàng hóa, dây chuyển sản xuất và hệ thống quản lý chất lượng.

Đảm bảo hàng hóa lưu thông thuận lợi trên thị trường.

Kiểm định & Hiệu chuẩn

Được công nhận theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.

Là đơn vị được các cơ quan QLNN chỉ định kiểm định an toàn ở nhiều lĩnh vực máy móc và thiết bị.

Đánh giá và xác nhận sự phù hợp đối với quy chuẩn hiện hành. Hiệu chuẩn máy móc và phương tiện đo.

Hưỡng dẫn thủ tục yêu cầu giám định

Văn bản pháp luật

Biểu mẫu yêu cầu dịch vụ Alphacontrol

Đánh giá chất lượng dịch vụ
0982156606